Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podlaskiedotacje.pl, zarządzanej przez Departament Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.

Data publikacji strony internetowej: 2009-03-20

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2012-06-28

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Treści prezentowane na stronie nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nie są uaktualniane ani poddawane po dniu 23 września 2019 przebudowom i zmianom. W związku z powyższym treści prezentowane na stronie są wyłączone ze stosowania ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono: 2020-08-03.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Marią Widurską, Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji pod adresem poczty elektronicznej: maria.widurska@wrotapodlasia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 66 54 944.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacja dotyczy budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ulicy Poleskiej 89 w Białymstoku.

Do budynku prowadzi wejście od strony ul. Poleskiej. Przy wejściu znajduje się nawierzchnia z kostki brukowej. Drzwi wejściowe są automatyczne, wejście do budynku jest z poziomu terenu.

Za drzwiami wejściowymi znajdują się schody wiodące na parter oraz po lewej winda dla osób poruszających się na wózku. Po prawej stronie od wejścia znajduje się portiernia.

Po budynku można się poruszać przy pomocy schodów i wind.

Toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami znajdują się na każdym piętrze.

Na sali konferencyjnej oraz w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich można skorzystać z pętli indukcyjnej.

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Na sali konferencyjnej oraz w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich można skorzystać z pętli indukcyjnej. W budynku pracują dwie osoby przeszkolone w posługiwaniu się jezykiem migowym. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie potrzeby skorzystania z usług przeszkolonych pracowników.

Dodatkowe informacje, w tym procedura obsługi osób niesłyszących lub słabosłyszących dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.